Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Miejski Policji w Bielsku-Białej realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze miasta na prawach powiatu - Bielsko-Biała oraz powiatu bielskiego. 

Działalność Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej podlega nadzorowi Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa śląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Miejskiej jest obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej przy ulicy Wapiennej 45.


Zakres działania Komendy stanowią przepisy:

- Ustawa_z_dnia_6_kwietnia_1990_r._o_Policji_(tekst_ujednolicony)

Zarządzenie nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Zarządzenie nr 676 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i  zakresu działań komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.09.2008
Data modyfikacji 27.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Jaromin
Osoba udostępniająca informację:
Robert Jaromin Zespół Teleinformatyki KMP Bielsko-Biała
Osoba modyfikująca informację:
Elwira Jurasz
do góry